AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Świetlica

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie jest czynna

w godzinach: 7.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów z klas 0-III.

 Celem świetlicy jest:

 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci 
  w godzinach działania świetlicy,
 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci;
 • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców,
 • kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność itp.);
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy;
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole,
 • w swoim środowisku, w różnych sytuacjach;
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej;
 • poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania ) pobudzanie procesów rozwojowych tzw. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej);
 • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania.

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy:

 Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania wyposażenia świetlicy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac i dekoracji  różnymi technikami plastycznymi , udział w konkursach.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :

 • muzyczno-ruchowe,
 • plastyczno- techniczne,
 • czytelnicze z elementami dramy,
 • przyrodnicze,
 • dydaktyczne,
 • nauka przy komputerze,
 • edukacja prozdrowotna, profilaktyczna i proekologiczna,
 • rozwijające indywidualne zdolności dzieci oraz gry stolikowe.

 

Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy:

mgr Bożena Człapińska,

mgr Anna Pawłowska,

mgr Małgorzata Waśniewska.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 2017/2018