AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Świetlica

Świetlica szkolna  dla klas IV  -  VIII


mieści się w sali nr 17 ( przy hali ) i  jest czynna:

Poniedziałek               8.00  -  13.00

Wtorek                       8.00  -  13.00

Środa                          8.00  -  14.00

Czwartek                    8.00  -  13.00

Piątek                         8.00  -  13.00

 Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas IV - VIII, którzy  z różnych względów muszą dłużej przebywać w szkole.

Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

 Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 • Zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach.
 • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy;  organizowanie uczniom czasu wolnego (m.in. gry, zabawy, konkursy, turnieje, słuchanie muzyki, czytanie książek i czasopism, oglądanie filmów, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia informatyczne).
 • Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Wspieranie uczniów podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno  -  moralnej; warsztaty zachowań asertywnych; uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (np. miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność).
 • Uwrażliwienie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie; udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, lansowanie życia bez nałogów i dostarczanie wiedzy biomedycznej w sposób praktyczny i dostępny.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

 

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie jest czynna

w godzinach: 7.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów z klas 0-III.

 Celem świetlicy jest:

 • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego wypoczynku dzieci 
  w godzinach działania świetlicy,
 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci;
 • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki pod opieką wychowawców,
 • kształtowanie naukowego światopoglądu, właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech (koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność itp.);
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy;
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole,
 • w swoim środowisku, w różnych sytuacjach;
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej;
 • poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych, stosowanie metod poszukujących, problemowych ( praktycznego działania ) pobudzanie procesów rozwojowych tzw. rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej);
 • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie tzw. kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć i w czasie świadomie tworzonych przez wychowawców sytuacji, które sprzyjają współdziałaniu, nabywaniu umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie, kierowaniu się ważnymi dla zbiorowości normami i kryteriami postępowania.

Obowiązki i prawa wychowanków świetlicy:

 Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 1. Kulturalnego zachowywania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów.
 2. Zachowywania się w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w zabawie i w nauce.
 3. Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.
 4. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.
 5. Poszanowania wyposażenia świetlicy.

 

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,.
 2. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia literackie, zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i zamiłowań, wykonywanie okolicznościowych prac i dekoracji  różnymi technikami plastycznymi , udział w konkursach.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć :

 • muzyczno-ruchowe,
 • plastyczno- techniczne,
 • czytelnicze z elementami dramy,
 • przyrodnicze,
 • dydaktyczne,
 • nauka przy komputerze,
 • edukacja prozdrowotna, profilaktyczna i proekologiczna,
 • rozwijające indywidualne zdolności dzieci oraz gry stolikowe.

ŚWIETLICA SZKOLNA 2017/2018