AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Świetlica

 

Świetlica szkolna dla uczniów klas I-III w roku szkolny 2019/2020
prowadzi działalność
w nowym pomieszczeniu
na parterze budynku szkoły, w sali nr 4.

W bieżącym roku szkolnym z pobytu w świetlicy szkolnej korzysta 54 uczniów.


Plan pracy świetlicy szkolnej dla klas I-III:
Poniedziałek : 7.oo- 8.30, 11.30 – 16.oo,
Wtorek : 7.oo- 8.oo, 11.30 – 16.oo,
Środa : 7.oo- 9.oo, 11.30 – 16.oo,
Czwartek : 7.oo – 8.oo, 11.3o – 16.oo,
Piątek : 7.00 – 8.00, 11.30 – 16.00.
Cele i zadania:
1.Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
• rozwijanie samodzielności i samorządności,
• współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
• stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego dziecku, dbałość o jego dobre samopoczucie,
• rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej.
Opieką i rozwojem zainteresowań dzieci zajmują się nauczyciele:
Człapińska Bożena , Jeżewska Agnieszka Beata ,
Nierychlewska Agnieszka,Trojanowska Katarzyna, Iwona, Węsierska Anna.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem pracy świetlicy szkolnej. Nauczyciele stosują nowoczesne metody pracy, które dostosowują do potrzeb i możliwości uczniów.
Wszystkie wydarzenia zapisane są w dzienniku zajęć.


 

Świetlica szkolna dla klas IV - VIII

 

w roku szkolny 2019/2020

 


 

mieści się w sali nr 17 ( przy hali ) i  jest czynna:

 

Poniedziałek              8.00  -  13.00

 

Wtorek                     8.00  -  13.00

 

Środa                       8.00  -  14.00

 

Czwartek                  8.00  -  13.00

 

Piątek                      8.00  -  13.00

 

Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas IV - VIII, którzy  z różnych względów muszą dłużej przebywać w szkole.

 

Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.

 

 Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 

  • Zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach.
  • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy;  organizowanie uczniom czasu wolnego (m.in. gry, zabawy, konkursy, turnieje, słuchanie muzyki, czytanie książek i czasopism, oglądanie filmów, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia informatyczne).
  • Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. Wspieranie uczniów podczas realizacji projektów edukacyjnych.
  • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno  -  moralnej; warsztaty zachowań asertywnych; uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (np. miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność).
  • Uwrażliwienie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie; udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ich problemów, lansowanie życia bez nałogów i dostarczanie wiedzy biomedycznej w sposób praktyczny i dostępny.
  • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.


 

Świetlica szkolna 2019/2020