AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Biblioteka

biblioteka2_resize.jpg

 

Biblioteka szkolna mieści się na pierwszym piętrze naszej szkoły. Czynna jest codziennie w godzinach 8.00 - 14.00. Zajmuje dwa pomieszczenia. W jednym z nich jest czytelnia internetowa wyposażona w trzy komputery podłączone do Internetu i drukarkę wielofunkcyjną. Jest tu też wydzielony księgozbiór popularnonaukowy oraz regał z czasopismami. Obecnie szkoła prenumeruje Gazetę pomorską, Głos nauczycielski, Świerszczyk, Czarodziejki Witch.
W drugim pomieszczeniu jest wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek Księgozbiór liczy ok. 10.000 woluminów. Biblioteka jest skomputeryzowana, posiadamy program biblioteczny „Bibliotekarz".
W bibliotece aktywnie działa koło przyjaciół biblioteki.

 

 

biblioteka1_resize.jpg
REGULAMIN BIBLIOTEKI

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice.
2. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki zapamiętać dni jej otwarcia.
4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
5. W bibliotece należy zachować ciszę.
6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
7. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
8. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może prosić o przedłużenie terminu.
5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
6. O ile czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.

III. POSZANOWANIE KSIĄŻEK
1. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w oprawie z papieru lub folii.
2. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
3. Książkę należy szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

1. Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.
2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.

1. Osoba zamierzająca korzystać z czytelni jest zobowiązana poinformować o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, tym samym akceptując przestrzeganie regulaminu.

1. Stanowiska komputerowe służą przede wszystkim do poszukiwania informacji
i materiałów potrzebnych do zdobywania wiedzy i samokształcenia.

1. Indywidualna sesja czytelnika nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. W przypadku, gdy są czytelnicy oczekujący na dostęp do komputera, użytkownik zajmujący stanowisko musi je zwolnić w ciągu pół godziny.

1. Czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji u nauczyciela bibliotekarza.

1. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni zostawiać żadnych własnych plików na dysku twardym.

1. Użytkownik ma prawo do:
 korzystania na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę;
 korzystania z przeglądarki stron WWW;
 zapisywania wyników pracy na nośniku zewnętrznym (dyskietka 3,5"), drukowania tekstu po uzgodnieniu tego z nauczycielem bibliotekarzem.

1. Użytkownikowi zabrania się:
 podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego;
 wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania;
 wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.

1. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności przerywać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.

1. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować nakładanymi karami dyscyplinarnymi:
 upomnienie nauczyciela bibliotekarza;
 usunięcie z Czytelni Internetowej;
 nagana wychowawcy;
 czasowy zakaz korzystania z komputerów w Czytelni Internetowej.