AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Oferta edukacyjna

„Szkoła powinna być najpiękniejszym miejscem

W każdym mieście, w każdej wsi, powinna być taka,

Aby karą było, nawet dla najbardziej niezdyscyplinowanych uczniów,

Zakazanie przyjścia do niej następnego dnia."


(Oskar Wilde)

 

Nasza szkoła, jako instytucja edukacyjna wspomaga rozwój osobowości dziecka i kształtuje jego środowiska wychowawcze.
Wychowanie ma charakter integralny i personalistyczny.
Przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i podstaw przebiega zgodnie z naturalną w tym wieku aktywnością dzieci.
Gwarantujemy wysoki poziom nauczania i wychowania.
Prowadzone w tym celu działania umożliwiają poznanie świata w jego jedności i złożoności,
inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ciekawość poznawczą,
motywują do dalszej edukacji oraz przygotowują uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości.
Uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy szkoły tworzą szkolną wspólnotę wychowujących i wychowywanych.
Każdy członek tej wspólnoty za nadrzędne wartości przyjmuje prawdę, dobro, przyjaźń i szacunek dla drugiego człowieka.
Koordynatorem działań wychowawczych jest pedagog, który przewodzi wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej.
Zajęcia w szkole prowadzone są nowoczesnymi metodami aktywizującymi uczniów.
Wspieramy rozwój zainteresowań bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych: koło teatralno-literackie, taneczne, wokalne, regionalne, matematyczne, Comenius,
języka francuskiego, informatyczne, sportowe itp.
Zapewniamy uczniom naukę w zakresie dwóch języków obcych: angielskiego i francuskiego.
Dostosowujemy bazę szkoły do standardów europejskich. Dysponujemy salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, salę do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej
i dwiema pracowniami komputerowymi podłączonymi do sieci internetowej.
W szkole funkcjonuje świetlica, biblioteka z czytelnią, podłączona do Internetu i gabinet terapii zajęciowej.
Wychowujemy wielu laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Koordynatorem inspiracji uczniowskich jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK, SKO i drużyna harcerska.
Szkoła prowadzi dożywienie uczniów, świadczy pomoc materialną i rzeczową uczniom w trudnej sytuacji losowej oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną.
Szkoła aktywnie i systematycznie współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Miejskim Centrum Kultury w Lipnie, Caritasem, Sądem Rodzinnym w Lipnie, służbą zdrowia i policją państwową.
Szkoła dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku.
Czynnie uczestniczymy w organizacji imprez środowiskowych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, akcjach charytatywnych i wolontariacie.