AAA
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego w Lipnie

Samorząd uczniowski

 

PLAN   PRACY

SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY    PODSTAWOWEJ  NR 2

IM.  WŁADYSŁAWA   BRONIEWSKIEGO

W   LIPNIE

NA ROK   SZKOLNY 2017/2018

 

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

–             reprezentowanie ogółu uczniów,

–             aktywizowanie życia społecznego w szkole,

–             kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie

            (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja,

            podporządkowanie się interesom zbiorowym),

–      działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

–      uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły,

–      kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów,

–      dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

Zadania

Działania i sposoby ich realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego  w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wybory samorządów klasowych.

Organizacja pracy w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy.

 

2. Spotkanie z kandydatami do Samorządu Uczniowskiego.

 

3. Kampania wyborcza, wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

4. Opracowanie planu pracy.

 

5. Ustalenie terminów zebrań SU      i spotkań z dyrekcją szkoły.

 

6. Prowadzenie dokumentacji SU.

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Opiekunowie SU

 

 

Opiekunowie SU

 

 

Opiekunowie SU

 

Opiekunowie SU

 

 

Opiekunowie  SU

 

 

IX

 

 

 

 

 IX

 

 

IX

 

 

IX

 

X

 

 

Cały rok

 

 

 

Stosowanie technologii informacyjnej.

 

 

 

 

1. Tablica SU

a) informacje i ogłoszenia

b) dekoracje okolicznościowe.

 

2. Publikacja bieżących informacji SU na stronie internetowej szkoły.

 

 

Opiekunowie SU                    i uczniowie SU

 

 

Opiekunowie SU                    i uczniowie SU

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Organizowanie pomocy i akcji charytatywnych.

 

 

 

1. Akcje pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem i bieżącymi ogłoszeniami.

 

2. Akcje charytatywne

a) Góra Grosza

b) Wielka Orkiestra Świątecznej  Pomocy

c) AMUN - sprzedaż kartek świątecznych na rzecz osób niepełnosprawnych,

d) charytatywna zbiórka nakrętek

e) „ Pomóż i Ty”- Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych”

 

 

 

3. Akcje  i dyskoteki w celu zbiórki funduszy na rzecz szkoły.

 

 

Opiekunowie SU

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie i uczniowie SU

 

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie i uczniowie SU

 

 

Opiekunowie SU

 

Według potrzeb

 

 

Według planu pracy szkoły

 

 

 

 

 

Okazjonalnie

 

Promowanie zdrowia.

 

 

1. Akcje propagujące zdrowy tryb życia.

 

 

 

 

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie i uczniowie SU

 

 

 

Według potrzeb

                     

 

 

 

Organizacja konkursów szkolnych

 

1. Konkurs Walentynkowy na Miss i Mistera Szkoły

 

 

 

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie i uczniowie SU

 

II

 

 

 

 

 

Troska                      o estetykę                   i porządek na terenie szkoły oraz o bezpieczeństwo uczniów.

 

 

 

 

1. Opieka nad otoczeniem szkoły.

 

2. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy.

 

3. Pogadanki i prelekcje na temat bezpieczeństwa – współpraca z pedagogiem szkolnym                          i wychowawcami klas.

 

4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania na terenie szkoły i poza nią.

 

 

Opiekunowie SU                    i uczniowie SU

Opiekunowie SU                    i uczniowie SU

 

Opiekunowie SU, pedagog, wychowawcy klas

 

 

Opiekunowie SU, wychowawcy klas

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

 

1.Udział w uroczystościach na szczeblu miejskim.

 

 

2.Udział w akcjach organizowanych na szczeblu miejskim.

 

 

3.Promocja szkoły w środowisku lokalnym .

 

 

Opiekun pocztu sztandarowego, opiekunowie i uczniowie SU

Opiekun pocztu sztandarowego, opiekunowie i uczniowie SU

 

Zainteresowani nauczyciele, opiekunowie i uczniowie SU

 

 

Według kalendarza uroczystości

 

Według kalendarza uroczystości

 

 

Według kalendarza uroczystości

 

Uczestniczenie w życiu szkoły.

 

 

 

 

1. Działania SU według opracowanego planu pracy.

 

2. Współpraca SU z :

a) dyrekcją szkoły,

b) pedagogiem szkolnym,

c) wychowawcami klas,

d) rodzicami,

e) biblioteką szkolną,

f) pracownikami obsługi i administracji,

g) innymi organizacjami, klubami i kołami działającymi w szkole.

 

 

Opiekunowie                       i uczniowie SU

 

Opiekunowie                       i uczniowie SU

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

1. Dbanie o właściwą postawę uczniów – wyrażanie

szacunku dla symboli narodowych  (godło, flaga, barwy narodowe, sztandar oraz hymn narodowy) oraz symboli szkolnych.

2. Rozpoczęcie roku szkolnego.

 

3. Wybory do samorządów klasowych.

 

4. Wybory do samorządu uczniowskiego.

 

5. Pasowanie na ucznia – uroczyste ślubowanie uczniów klas I.

 

 

 

 

 

6. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 

7. Drzwi Otwarte Szkoły.

 

8. Święto Szkoły.

 

9. Zakończenie roku szkolnego.          

 

 

Opiekunowie SU, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

Dyrekcja

 

Wychowawcy klas

 

Opiekunowie SU

 

 

 

Dyrekcja , wychowawcy klas, opiekun pocztu

 sztandarowego, opiekunowie i uczniowie SU

 

Nauczyciele

 

 

Społeczność szkolna

 

 

Opiekunowie SU

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

IX

 

IX

 

 

Według kalendarza uroczystości

 

 

Rozrywka                    i wypoczynek.

 

 

1. Udział w życiu kulturalnym:

a) w seansach filmowych,

b) w spektaklach teatralnych.

 

2. Imprezy klasowe ( według planów wychowawców klas                i samorządów klasowych).

 

3. Imprezy ogólnoszkolne: dyskoteki, choinki, walentynki, Dzień Wiosny, prima aprilis, mikołajki, andrzejki.

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wychowawcy klas, samorządy klasowe

 

 

Wychowawcy klas

 

Cały rok

 

 

 

Według kalendarza imprez

 

Według kalendarza imprez

 

 

 

Współpraca z rodzicami.

 

 

1  Uroczystości klasowe.

 

2. Uroczystości ogólnoszkolne.

 

3. Akcje  charytatywne.

 

 

Nauczyciele

 

Według kalendarza.

 

 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 

 

mgr Małgorzata Waśniewska

mgr Agnieszka Nierychlewska